Home » Algemene Voorwaarden
 

ALGEMENE VOORWAARDEN Go 4 E - bike 

 

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: 

Go 4 E-bike Betaalbare Electrische Fietsen.
onderdeel van LANKAL International B.V.

Griftdijk Zuid 139 
NL-6663 BE Lent-Nijmegen.
 
Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer  09134788 
BTW-nummer Go 4 E-bike  NL811921530.B.01
 

Go 4 E-bike is te bereiken door een e-mail te sturen naar info@go4ebike.nl


 
Artikel 1.       Definities 

1.1. Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden. 

1.2. Bestelprocedurede 
Procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Goederen te bestellen. 

1.3. Klant
De wederpartij van Go 4 E-bike met wie Go 4 E-bike een Overeenkomst aangaat. 

1.4.  Overeenkomst
Overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Goederen. 

1.5. Partijen 
Go 4 E-bike en Klant gezamenlijk. 

1.6. Go 4 E-bike.
De partij welke zich bedient van deze Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant in overeenkomst. 

1.7. Website 
Website van Go 4 E-bike, www.electrischefietsen-winkel.nl.

1.8 Goederen
Goederen welke Go 4 E-bike op haar Website aanbiedt, welke goederen Klant kan bestellen. 

1.9 Garantie. 
Alle E-fietsen worden met garantie aangeboden - zie Service en Garantie.
Bij géén of gebrekkig onderhoud vervalt alle garantie. Fietsen welke zijn gemodificeerd vallen eveneens niet onder garantie.

1.10 Bezorgkosten
Alle kosten voor transport.
Geldende tariefen voor Nederland € 30,-, Belgie en Wadden-eilanden € 60,-. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden 
 
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede online contacten en/of online (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze online (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. 

2.2 Alvorens een overeenkomst aan te gaan dient de koper deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Door gebruik te maken van deze website en/of acceptatie van een aankoop van electrischefietsen-winkel.nl verklaart men op de hoogte te zijn van en accoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen koper en electrischefietsen-winkel opgenomen wordt.


2.3. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 
 
3.1. De op de Website aangeboden goederen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. 

3.2. Go 4 E-bike garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Go 4 E-bike  hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten. 

3.3. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Go 4 E-bike er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Go 4 E-bike mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Hierbij zullen te allen tijde wettelijke termijnen in acht worden genomen.
 


Artikel 4. Prijzen en betaling 

4.1. De prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief 21% BTW. Verder zijn de prijzen  exclusief verzendkosten en/of handlingkosten tenzij anders vermeld. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2. Go 4 E-bike is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van iDEAL en/of onder Rembours ( € 17,50 bijkomende kosten).
 


Artikel 5. Leveringstermijnen en levering

5.1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2. Go 4 E-bike zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3. Indien en voor zover Go 4 E-bike niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Goederen aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Go 4 E-bike heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

5.4  Het staat de koper vrij een ontvangen product binnen 7 dagen na ontvangst te ruilen/retourneren. Dit dient te geschieden in oorspronkelijke staat en verpakking ! Vrij van enige gebreken. Koper dient dit binnen de eerder gestelde termijn schriftelijk bij Go 4 E-bike te melden. Producten welke retour worden gestuurd, zonder vooraf melding te hebben gemaakt bij Go 4 E-bike zullen niet worden geaccepteerd. Retourzenden van een product geschiedt voor rekening en risico van de koper. Na controle van het product zal het door de koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending, worden gerestitueerd. Schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking bij retournering wordt afgetrokken van het te restitueren bedrag. Retouren geschieden als hierboven vermeldt.

 
Artikel 6. Herroeping

6.1. De Klant heeft het recht de geleverde Goederen, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Go 4 E-bike mits:a. de Goederen ordentelijk en met alle verpakkingsmaterialen in de originele  verpakking zitten en niet gebruikt zijn;b. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Go 4 E-bike.;c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Go 4 E-bike het in ontvangst heeft genomen.

6.2. De herroeping geldt als een ontbinding waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel  3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

6.3. Als de verpakking als in artikel 6.1 onder a bedoeld een zogenaamde blisterverpakking is (een verpakking waarbij Klant aan de buitenkant kan zien of het product naar de zin is van Klant), dan geldt dat deze ongeopend dient te zijn.

6.4. Als de levering geheel of gedeeltelijk bestaat uit een electrische fiets geeft klant hierbij toestemming aan Go 4 E-bike alle handelingen die nodig zijn om de fiets rijklaar te maken, uit te voeren. Derhalve geldt voor electrische fietsen het herroepingsrecht zoals in artikel 6.1 bedoeld niet. 


 
Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Go 4 E-bike.

7.2. De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Go 4 E-bike aan te passen bij onjuistheden. 
 


Artikel 8. Overige bepalingen

8.1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Go 4 E-bike is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

8.3. Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Go 4 E-bike inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

8.4. Voor eventuele garantie verzoeken dient Klant rechtstreeks contact op te nemen met Go 4 E-bike.

8.5 Garantie gevallen dienen bij onze technische dienst in Lent te worden aangeboden.
Go 4 E-bike kan in voorkomend geval, in overleg, voor transport zorgdragen.
LET OP !! Eventuele kosten voor transport komen voor rekening van de klant.

8.6. Voor technische vragen over geleverde Goederen  dient Klant contact op te nemen met Go 4 E-bike.

Artikel  9. Wijzigingen.

9.1  Go 4 E-bike. behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen.